اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر یونس نوراللهی

مهندسی منابع انرژی دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/noorollahi
noorollahiut.ac.ir
0000-0001-8761-3114

h-index: 35  

سردبیر

پروفسور بهنام محمدی ایواتلو

مهندسی برق استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?bmohammadi
bmohammaditabrizu.ac.ir
02186093293
0000-0002-0255-8353

h-index: 52  

اعضای هیات تحریریه

پروفسور برات قبادیان

مهندسی مکانیک - بیوسیستم استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

tech.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ghobadib
ghobadibmodares.ac.ir
02148292308
0000-0003-4221-5950

h-index: 55  

پروفسور بهنام محمدی ایواتلو

مهندسی برق استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?bmohammadi
bmohammaditabrizu.ac.ir
02186093293
0000-0002-0255-8353

h-index: 52  

دکتر یونس نوراللهی

مهندسی منابع انرژی دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/noorollahi
noorollahiut.ac.ir
0000-0001-8761-3114

h-index: 35  

پروفسور سجاد نجفی روادنق

استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

s.najafiazaruniv.ac.ir
0412-4327500

پروفسور سید مرتضی حسینی

شیمی استاد دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hosseini_m/
hosseini_mut.ac.ir
02186093196

پروفسور فرامرز دولتی ارده جانی

محیط زیست معدنی استاد دانشکده مهندسی معدن- دانشگاه تهران- ایران

fdoulatiut.ac.ir
+98 (21)82084249

پروفسور حمدی عبدی

مهندسی برق گروه مهندسی برق دانشگاه رازی کرمانشاه

eng.razi.ac.ir/~hamdiabdi
hamdiabdirazi.ut.ac.ir
ABE-9894-2021

h-index: 15  

دکتر حسین یوسفی

انرژی و محیط زیست دانشیار، گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~hosseinyousefi
hosseinyousefiut.ac.ir
0000-0002-6372-5127

h-index: 32  

مدیر داخلی

دکتر داور ابراهیمی

متخصص منابع انرژی زمین گرمایی پژوهشگاه نیرو

debrahiminri.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

مهندس جواد نورعلیئی

متخصص انرژی زمین گرمایی پژوهشگاه نیرو

jnouralieenri.ac.ir
021-88361601

کارشناس نشریه

خاطره آزادی

مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر گروه انرژیهای تجدیدپذیر و محیط زیست دانشگاه تهران

khazadiut.ac.ir