ارزیابی ردپای کربن در نیروگاه‌های بخار و سیکل ترکیبی و مقایسۀ آن با نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشکدۀ مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت تهران

10.22059/ses.2022.90567

چکیده

انتشار فزایندۀ گازهای گلخانه‌ای به‌ عنوان مهم‌ترین عامل گرمایش جهانی، این موضوع را در سال‌های اخیر به یک نگرانی‌ و معضل بزرگ تبدیل کرده است. یکی از مفاهیمی که برای درک روشن‌تر میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای مطرح شده، ردپای کربن است. در ساده‌ترین تعریف می‌توان گفت که ردپای کربن عبارت است از: مقدار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید یک محصول یا فعالیت مشخص. از آنجا که صنعت تولید برق، جزء صنایع اصلی آلاینده است، بررسی ردپای کربن در این ‌بخش اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه سوخت‌های فسیلی همچنان در رتبۀ اول منابع تأمین انرژی برای تولید برق هستند. نیروگاه‌های زغال‌سنگ‌سوز که دارای بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند، جایگاه اول را در این زمینه به خود اختصاص داده و حتی در سال‌های آینده نیز سهم زیادی خواهند ‌داشت. در مقالۀ حاضر، ضمن بررسی مفهوم ردپای کربن و روش محاسبۀ آن در صنعت برق، به صورت موردی در استان خراسان جنوبی، ردپای کربن حاصل از نیروگاه‌های بخاری و سیکل ترکیبی با سوخت گاز و گازوئیل با نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز طبس مقایسه شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد ارتفاع ساختگاه با توجه به چگالی هوا می‌تواند تا 10 درصد بر میزان ردپای کربن نیروگاه سیکل ترکیبی تأثیر داشته باشد و تا حد امکان باید سایت‌هایی با ارتفاع کم را انتخاب کرد. همچنین، ردپای کربن نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز با مقدار 968 گرم به ازای هر کیلووات ساعت به مراتب بالاتر از نیروگاه‌های فسیلی دیگر با مقدار 579 گرم به ازای هر کیلوات ساعت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of carbon footprint in steam and combined cycle power plants and comparison with coal-fired power plants

نویسندگان [English]

 • Seyed Farhan Moosavian 1
 • Ahmad Hajinezhad 1
 • Soheil Hashemi Zonouzi 1
 • Daryoosh Borzuei 2
1 Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran
2 Faculty of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The increasing emission of greenhouse gases as the most crucial factor in global warming has made this a global concern in recent years. One concept proposed to better understand the amount of greenhouse gas emissions is the carbon footprint. Carbon footprint is the amount of greenhouse gases produced by a particular product or activity in its simplest definition. Since the power generation industry is one of the most highly emitting sectors, the study of carbon footprint has also become significant. This is primarily because fossil fuels are still the number one energy source for electricity generation, and even coal-fired power plants, which have the highest greenhouse gas emissions, will be the number one source in the coming years. They will still have a high share. Therefore, in the present study, while examining the concept of carbon footprint and its calculation method in the electricity industry, in a case study of South Khorasan province, the carbon footprint from steam and combined cycle gas and diesel power plants has been compared with Tabas coal-fired power plant. The obtained results show that the site's elevation according to the air density can have up to 10% impact the carbon footprint of the combined cycle power plant, and sites with low height should be chosen as much as possible. Also, the carbon footprint of the coal-burning power plant with a value of 968 grams per kilowatt hour is far higher than other fossil power plants with a value of 579 grams per kilowatt hour.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carbon Footprint
 • Electricity Generation
 • Fossil Fuel Power Plant
 • Environmental Impact Assessment
 • Moosavian SF, Borzuei D, Ahmadi A. Energy, exergy, environmental and economic analysis of the parabolic solar collector with life cycle assessment for different climate conditions. Renewable Energy. 2021;165:301-20.
 • Fenner AE, Kibert CJ, Woo J, Morque S, Razkenari M, Hakim H, et al. The carbon footprint of buildings: A review of methodologies and applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018;94:1142-52.
 • Al‐Ghussain L. Global warming: review on driving forces and mitigation. Environmental Progress & Sustainable Energy. 2019;38(1):13-21.
 • Haustein K, Allen M, Forster P, Otto F, Mitchell D, Matthews H, et al. A real-time global warming index. Scientific reports. 2017;7(1):1-6.

 

 • Heinonen J, Ottelin J, Ala-Mantila S, Wiedmann T, Clarke J, Junnila S. Spatial consumption-based carbon footprint assessments-A review of recent developments in the field. Journal of Cleaner Production. 2020;256:120335.
 • Borzuei D, Moosavian SF, Ahmadi A, Ahmadi R, Bagherzadeh K. An Experimental and Analytical Study of Influential Parameters of Parabolic Trough Solar Collector. Journal of Renewable Energy and Environment. 2021.
 • Wackernagel M, Rees W. Our ecological footprint: reducing human impact on the earth: New society publishers; 1998.
 • Onat NC, Kucukvar M. Carbon footprint of construction industry: A global review and supply chain analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020;124:109783.
 • Borzuei D, Moosavian SF, Farajollahi M. On the Performance Enhancement of the Three-Blade Savonius Wind Turbine Implementing Opening Valve. Journal of Energy Resources Technology. 2021;143(5):051301.
 • Imamalipour A, Nazari H, Esmailzadeh M. A Review on the geochemical distribution of rare earth elements (REE) in coal, with a view on Iran's coal. New Findings in Applied Geology. 2020;14(28):62-9.
 • Yousefi GR, Kaviri SM, Latify MA, Rahmati I. Electricity industry restructuring in Iran. Energy Policy. 2017;108:212-26.
 • Stamford L, Azapagic A. Life cycle sustainability assessment of electricity options for the UK. International Journal of Energy Research. 2012;36(14):1263-90.
 • Hondo H. Life cycle GHG emission analysis of power generation systems: Japanese case. Energy. 2005;30(11-12):2042-56.
 • Kannan R, Leong K, Osman R, Ho H. Life cycle energy, emissions and cost inventory of power generation technologies in Singapore. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2007;11(4):702-15.
 • Treyer K, Bauer C. The environmental footprint of UAE׳ s electricity sector: combining life cycle assessment and scenario modeling. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016;55:1234-47.
 • Ozcan M. Estimation of Turkey׳ s GHG emissions from electricity generation by fuel types. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016;53:832-40.
 • Atilgan B, Azapagic A. An integrated life cycle sustainability assessment of electricity generation in Turkey. Energy Policy. 2016;93:168-86.
 • Şengül H, Bayrak F, Köksal MA, Ünver B. A cradle to gate life cycle assessment of Turkish lignite used for electricity generation with site-specific data. Journal of Cleaner Production. 2016;129:478-90.
 • Abolghasemi M, Mousavi Reineh M, Yousefi H. Carbon footprint and its calculation methods with emphasis on electricity generation from renewable and fossil sources. Journal of Renewable and Innovative Energies. 2019;6(2):31-41.
 • Dalir F, Motlagh MS, Ashrafi K. A dynamic quasi comprehensive model for determining the carbon footprint of fossil fuel electricity: a case study of Iran. Journal of Cleaner Production. 2018;188:362-70.
 • Zheng X, Streimikiene D, Balezentis T, Mardani A, Cavallaro F, Liao H. A review of greenhouse gas emission profiles, dynamics, and climate change mitigation efforts across the key climate change players. Journal of Cleaner Production. 2019;234:1113-33.
 • Ye J. Fault diagnoses of steam turbine using the exponential similarity measure of neutrosophic numbers. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 2016;30(4):1927-34.
 • Walsh PP, Fletcher P. Gas turbine performance: John Wiley & Sons; 2004.
 • Vozka P, Kilaz G. A review of aviation turbine fuel chemical composition-property relations. Fuel. 2020;268:117391.
 • Lovell H, Liverman D. Understanding carbon offset technologies. New Political Economy. 2010;15(2):255-73.
 • Murthy KR, Raju MR. Electrical energy loss in rural distribution feeders-a case study. Power. 2007;12(12.31):14.1.
 • Hammond G. Time to give due weight to the'carbon footprint'issue. Nature. 2007;445(7125):256-.
 • Kim I-W, Jin S-H, Kim T-W, Kim I-T, Yeo Y-K. A study on reliability analysis and quantitative risk analysis for liquefied petroleum gas station. Journal of the Korean Institute of Gas. 2001;5(4):40-8.
 • Khorramdel S, Nassiri Mahallati M, Soltan Ahmadi A, Hooshmand M, Mostafavi MJ. Evaluation of Carbon Footprint for Saffron Production Systems in Khorasan Provinces. Saffron agronomy and technology. 2021.
 • ABBASI F, MALBOUSI S, Babaeian I, Asmari M, Borhani R. Climate change prediction of south Khorasan province during 2010-2039 by using statistical downscaling of ECHO-G data. 2010.