نویسنده = ���������������� ����������������
ارزیابی قابلیت اطمینان در شبکه‌های توزیع سوخت شهری به روش گراف مسیر

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 33-50

10.22059/ses.2021.88226

داریوش برزوئی؛ سیدفرحان موسویان؛ ابوالفضل احمدی